Insynslagen

Uttalande om företagets arbete med grundläggande mänskliga rättigheter och
anständiga arbetsvillkor:

Vi har respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet både direkt och indirekt. Vi
arbetar målmedvetet för rättvis behandling av alla anställda i vårt företag och i vår värdekedja. Att arbeta med sociala förbättringar kräver ett långsiktigt fokus, samarbete och bred kunskap om lokala förhållanden.
För frågor om hur vi arbetar med öppenhetslagen, skicka oss antingen ett mejl till info@bussbygg.no eller fyll i kontaktformuläret nedan. Vi kommer att svara på din förfrågan inom 3 veckor efter mottagandet. Genom att skicka in en begäran accepterar du villkoren i vår integritetspolicy.

5 + 5 =

FNs hållbarhetsmål

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Bussbygg är ett företag som arbetar för en bättre miljö, en hållbar produktion och är en ansvarstagande verksamhet. Bussbygg är certifierat efter miljöstandarden ISO14001 och kvalitétsstandarden ISO9001. För att nå våra målsättningar har vi utgått från FNs 17 hållbarhetsmål och har identifierat fem av målen som är mest relevanta för oss, våra kunder och vår miljö.

Dessa fem av FNs hållbarhetsmål är där Bussbygg AS aktivt gör åtgärder och bidrar till förändring:

Hållbarhetsmål 8:

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Bussbygg ska ha en etiskt korrekt rekrytering och anställningsprocess. Företaget ska ombesörja för att anställningsprocessen är rättvis och inkluderande. Detta inkluderar jämnställdhet, främja mångfald och inkludering, samt undvika diskriminering i rekryteringsprocessen.

Vi har under ett år haft ett samarbete med lokala aktörer och ett NAV för hur vi ger personer med behov för arbetsträning en ny chans i arbetslivet. Flera hos oss är rekryterade på detta vis.

Bussbygg ska säkra goda arbetsförhållanden genom att ombesörja ett tryggt och sunt arbetsförhållande för alla anställda. Detta inkluderar att följa HMS standarder, ombesörja för tillräcklig upplärning, erbjuda flexibilitet och balans mellan arbete och fritid, samt erkänna och belöna hårt arbete.

Vi ska arbeta för att reducera vår miljöpåverkan genom att använda mer miljövänliga produktionsmetoder och material, samt reducera avfall och energiförbrukning. Detta inkluderar grön teknologi och att ombesörja så att avfall blir hanterat på ett miljövänligt sätt.

Bussbygg ska vara öppen med sina hållbarhetsaktiviteter och mål, samt rapportera om sina framsteg och utmaningar. Detta inkluderar en redogörelse om företagets arbete med grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållande (Åpenhetsloven)

Hållbarhetsmål 9:

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Bussbygg arbetar kontinuerlig med att förbättra produkterna och arbetsmetoderna för att på bästa sätt reducera vår verksamhets påverkan på den yttre miljön, samt att effektivisera oss genom förbättringar på våra produkter. Produktionen ökar i högre grad med robotar och CNC styrda maskiner. Vi har en modern produktion med ökande grad av digitalisering.

Hållbarhetsmål 11:

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Bussbygg är ett hörnstensföretag i Skåla utanför Molde. Verksamheten startade sin produktion här under 1947 och har genom alla år haft som mål att driva produktionen på samma sätt. Företaget stöttar lokala lag och föreningar genom olika stöd och sponsoravtal. Vår ambition är att fortsätta detta arbete även i framtiden.

Hållbarhetsmål 12:

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Vi arbetar varje dag med att förbättra våra produkter och lösningar. Vi lägger stor vikt vid lösningar i produktionen och produkter som är hållbart i ett miljöperspektiv. Våra skåp har låg vikt, stor volym och hög isoleringsförmåga. Detta ger bättre lastkapacitet i kombination med lägre energiförbrukning.

Vi har genomfört tester som dokumenterar lägre energiförbrukning för temperaturregleringen i skåpen. Detta ger skåpen låga drifts och livstidskostnader. Våra skåp har så lång livstid att kunderna ofta flyttar över använda Bussbyggskåp till nya chassin. Samtidigt bidrar detta till en reducering i råvaruförbrukning, energibehov och användning av naturresurser. Lång produktlivstid ska vara Bussbyggs styrka mätt mot konkurrerande alternativ.

Hållbarhetsmål 13:

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Företaget investerar kontinuerligt i nya maskiner och utrustning som reducerar vårt energibehov. Vi har bland annat satt in flera värmepumpar, bytt till nya bättre isolerade portar samt satt in nya värmeåtervinnare de senaste åren.

Verksamheten har en certifiering enligt ISO 14001:2015. Företaget är därmed förpliktat till att uppfylla stänga krav för miljöhantering och måste dokumentera detta. Företaget kan därmed dokumentera att vi driver systematisk och kontinuerligt arbete med att reducera eller avlägsna de negativa belastningarna på den yttre miljön.